No products in the cart.

Menu
Home / Wystawianie faktury proforma

Wystawianie faktury proforma

Szanowni Państwo,

Ze względu na dbałość o dane osobowe naszych klientów, kontrahentów, subskrybentów newsletteru, pragniemy Państwa zapoznać z nowymi zasadami, wynikającymi z Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych, które znajduje zastosowanie od dnia 25 maja tego roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „RODO”).

Na podstawie art. 13 RODO przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez „Chałas i Wspólnicy-Inwestycje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Chałas i Wspólnicy-Inwestycje” Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000185888, numer NIP: 5221019609. Kontakt mailowy pod adresem: szkolenia@chwp.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w jednym lub kilku poniższych celach:
  1. realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy, ewentualnie podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują
   to przepisy szczególne,
  3. wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą; ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz
   w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów
   i usług Administratora,
  4. przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych, w szczególności
   w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach
   i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  1. pkt 2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej
   z Panem/Panią umowy, ewentualnie przez okres prowadzonych z Panem/Panią czynności mających na celu zawarcie umowy (np. negocjacji, przygotowania
   i przedstawienia oferty),
  2. pkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  3. pkt 2 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej
   z Pana/Pani pracodawcą umowy, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. pkt 2 d) przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody
   na przetwarzanie w tym celu
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. W zakresie przetwarzania wskazanego w pkt. 2 d) przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: szkolenia@chwp.pl
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego
  w pkt 2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności,
  w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt:
  1. – 2 a, b jest dobrowolne lecz niezbędne jest do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy,
   a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy, lub podjęcie działań w celu zawarcia umowy,
  2. – 2 c, d jest dobrowolne i nie jest warunkiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy i nie jest Pan/Pani zobowiązana do podania tych danych
 10. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.