No products in the cart.

Menu
Home / Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych przez CHAŁAS I WSPÓLNICY INWESTYCJE SP. Z O.O.

 

 1. Sklep internetowy Szkolenia CHWP dostępny pod adresem internetowym https://www.szkolenia.chwp.pl, prowadzony jest przez CHAŁAS I WSPÓLNICY INWESTYCJE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000185888, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, NIP 5221019609, REGON 011130642.

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów niebędących konsumentami i korzystających ze Sklepu i określa: (i) zasady korzystania ze Sklepu internetowego; (ii) zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży Szkolenia z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu;

§ 2

Definicje

 

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:

 

 • Organizator – CHAŁAS I WSPÓLNICY INWESTYCJE SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000185888, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, NIP 5221019609 ], REGON [011130642];

 

 • Klient – każdy podmiot niebędący konsumentem, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zawierający umowę z Organizatorem i uiszczający cenę za Szkolenie;

 

 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym https://www.szkolenia.chwp.pl;

 

 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

 

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Szkolenia z Organizatorem;

 

 • Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

 

 • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

 

 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Szkoleń do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży Szkolenia, w tym sposobu płatności;

 

 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Szkolenia do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Szkoleń;

 

 • Szkolenia – dostępne w Sklepie szkolenia będące przedmiotem Umowy Sprzedaży Szkolenia zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem, w postaci jedno – lub kilkudniowego lub kilkugodzinnego spotkania, mające w nazwie słowo „szkolenie”, „warsztat”, „prezentacja”, „spotkanie”, „konferencja”, „kongres”, „forum” lub „seminarium” itp.;

 

 • Serwis – strony internetowe Organizatora, zawierające szczegółowe informacje na temat Szkoleń organizowanych przez Organizatora;

 

 • Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu;

 

 • Umowa Sprzedaży Szkolenia – umowa zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem, za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca Szkolenia i stosownie do cech Szkolenia będąca umową o świadczenie usług lub umową o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Klient uprawniony jest do kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem wskazanych niżej danych kontaktowych:
 1. Adres Organizatora: 00-844 Warszawa, Grzybowska 45
 2. Adres e-mail Organizatora: szkolenia@chwp.pl
 3. Numer telefonu Organizatora: +48 608 063 800
 1. Klient może telefonicznie kontaktować się  z Organizatorem  w godzinach 9:00 – 17:30.

§ 4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Szkolenia, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą                         JavaScript i cookies
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Szkolenia znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu Zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 5

Siła Wyższa

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 6

Płatność

 

 1. Ceny za Szkolenia podane w Sklepie są wskazane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Cena za Szkolenie podana w Serwisie jest wiążąca od chwili wypełniania Formularza Zamówienia.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Szkolenia lub Szkoleń, przy czym zmiana ta nie może dotyczyć cen wiążących Organizatora z Klientem.

 

 1. Cena za Szkolenie zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty, takie jak: opłaty za zakwaterowanie, wyżywienie, koszty podróży, parkingu, ubezpieczenia itp. Klient ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie odmiennie wskazane w ofercie Szkolenia.

 

 1. Za dzień uiszczenia opłaty za Szkolenie uznaje się dzień uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia Klientowi rabatu na Szkolenie, w szczególności temu Klientowi, który zgłasza większą ilość Uczestników.

 

 1. Opłatę za Szkolenie Klient może uiścić :

a. poprzez Serwis za pośrednictwem systemu płatności internetowych dotpay.pl, lub
b. w wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem, poprzez przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora. .

 

 1. Na żądanie Klienta w terminie do 3 dni roboczych od daty uznania opłaty na rachunku bankowym Organizatora, Organizator wystawi i prześle (za pośrednictwem poczty e-mail) Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej (PDF). Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną po stronie Organizatora oraz wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail i hasło.

 

 1. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.

 

 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w Formularzu Rejestracji.

 

 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Organizatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy siedziby Organizatora.

§ 8

Zasady uczestniczenia w Szkoleniu i zasady składania Zamówienia

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówień dostępnego w Serwisie poprzez wskazanie danych Klienta oraz dokonania płatności za Szkolenie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

 1. W Formularzu Zamówienia należy wskazać następujące dane:
 1. Imię i Nazwisko Klienta;
 2. adres e-mail;
 3. dane rozliczeniowe Klienta;
 4. adres siedziby, adres prowadzenia działalności gospodarczej lub adres zamieszkania;
 5. opcjonalnie dane potrzebne do wystawienia faktury VAT lub rachunku.

 

 1. Uczestnik lub Klient ma obowiązek wskazania w Formularzu Zamówienia danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wykonać następujące czynności w kolejności wskazanej poniżej:

a. zalogować się do Sklepu, w przypadku gdy Klient zamierza zakupić Produkt korzystając ze swojego Konta albo zarejestrować się w przypadku, gdy
Klient konta nie posiada, przy czym Klient nie ma obowiązku kupowania Produktu lub Produktów z wykorzystaniem Konta;
b. wybrać Szkolenie będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodać do koszyka” (lub równoznaczny);
c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez korzystania z Konta – wypełnić należy Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta lub Uczestnika, jeżeli są inne niż dane Klienta i wskazać dane do faktury;
e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 9

Wykonanie Umowy Sprzedaży Szkolenia

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Szkolenia między Klientem a Organizatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Organizatora Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Organizatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Szkolenia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Szkolenia między Klientem a Organizatorem.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji Szkolenia w terminie do 12 dnia przed rozpoczęciem Szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą:
  a. miejsca Szkolenia,
  b. terminu i godziny rozpoczęcia Szkolenia,
  c. prowadzących Szkolenie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, jeżeli:
  a. nie zostanie zgłoszona minimalna wymagana liczba Uczestników,
  b. z innych przyczyn organizacyjnych.

 

 1. W przypadku odwołania Szkolenia, za zgodą Klienta kwota wpłacona za Szkolenie, które zostało odwołane przez Organizatora zostanie przekazana na poczet innego terminu lub innego Szkolenia organizowanego przez Organizatora.

 

 1. W przypadku odwołania Szkolenia, kwota wpłacona przez Klienta może zostać mu zwrócona na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności, pod warunkiem przekazania (mailowo, telefonicznie, listownie) Organizatorowi prośby o zwrot.

 

 

§ 10

Reklamacja

 

 1. Jako że szkolenia adresowane są wyłącznie do podmiotów niebędących konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Organizator, kontakt mailowy pod adresem: szkolenia@chwp.pl
 2. Dane osobowe Klientów  będą przetwarzane zgodnie z RODO w  jednym lub kilku poniższych celach:
  1. Zawarcia i realizowania z Klientem Umowy Sprzedaży Szkolenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  3. wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania Umowy Sprzedaży Szkolenia, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów, usług i wydarzeń organizowanych przez Administratora i jego personelu.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać zebrane dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom obsługującym płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient jest uprawniony do:
  1. dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
  2. żądania przeniesienia danych osobowych tj. żądania otrzymania od Administratora danych osobowych Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta,
  3. złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Klienta interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży Szkolenia. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży Szkolenia skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Klient zobowiązuje się do odebrania zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia Szkolenia oraz wydania certyfikatów uczestnictwa w Szkoleniu od wskazanych przez niego Uczestników Szkolenia oraz do spełnienia w stosunku do nich obowiązku informacyjnego w imieniu Organizatora. Treść klauzuli informacyjnej dla Uczestników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Szkolenia; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, bądź do czasu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie-w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody.
 7. W stosunku do danych Klienta nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 12

Prawa autorskie

 

 1. Wszystkie materiały edukacyjne, szkoleniowe sporządzone na użytek, na potrzeby lub w trakcie Szkolenia chronione są Prawem Autorskim. Prawem Autorskim chroniony jest również niniejszy Regulamin.
 2. Wszelkie materiały szkoleniowe powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Organizatora, Uczestnik lub Klient może przechowywać oraz drukować wyłącznie na własny użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. Organizator nie zezwala na upowszechnianie, powielanie, przesyłanie, drukowanie, wprowadzanie zmian lub publiczne odtwarzanie materiałów szkoleniowych powstałych na potrzeby, w związku z lub w trakcie prowadzenia Szkolenia.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez Klienta lub Uczestnika Szkolenia, pozyskanych przez niego materiałów powstałych na potrzeby, w trakcie Szkolenia lub w związku ze Szkoleniem, do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, m. in.: zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Organizator poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdą zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.