Home / Regulamin webinarium

Regulamin webinarium

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dot. usługi Webinarium  oraz określa warunki i sposoby świadczenia usługi Webinarium oraz warunki i sposoby korzystania z tej usługi, w tym:
  a) podstawowe pojęcia przyjęte na potrzeby niniejszego Regulaminu Usługi Webinarium,
  b) dane adresowe i kontaktowe dotyczące Usługodawcy prowadzącego Stronę Internetową dostępną w sieci Internet pod adresem internetowym: https://www.szkolenia.chwp.pl/,
  c) podstawowe informacje dot. korzystania z usługi Webinarium, w tym:
  – sposoby zapisu na Webinarium,
  – informacje na temat sposobu potwierdzenia zapisu na Webinarium,
  – informacje na temat sposobu przeprowadzenia Webinarium,
  d) zasady rezygnacji z usługi Webinarium,
  e) zasady zmiany przez Usługodawcę warunków i sposobu świadczenia usługi Webinarium, odwołania Webinarium,
  f) tryb składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania,
  g) informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
  h) warunki uzyskiwania od Usługodawcy informacji dot. Webinarium, w tym za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub innej równoważnej indywidualnej formy kontaktu, połączenia głosowego przy użyciu telefonu lub innych równoważnych narzędzi kontaktu, ogólnodostępnych forów, grup dyskusyjnych,
  i) inne postanowienia: dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy, zastrzeżenia praw własności intelektualnej, Właściwego prawa.
 2. Przed podjęciem kontaktu z Usługodawcą lub przed rozpoczęciem korzystania z usługi Webinarium lub Strony Internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługi Webinarium. Obowiązek spoczywa na Użytkowniku. Przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu Usługi Webinarium  jeżeli rozpoczął korzystanie z usługi Webinarium.
 3. Usługa Webinarium świadczona jest na rzecz Użytkowników tj. Konsumentów, jak i podmiotów nie będących Konsumentami.
 4. Korzystanie z usługi Webinarium nie wiąże się z żadnymi opłatami na rzecz Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za koszty dostępu do sieci internet przez Użytkownika, w tym koszty tzw. transferu danych. W celu ustalenia ww. kosztów Użytkownik powinien skontaktować się z dostawcą usług dostępu do sieci Internet.

§ 2 Definicje

 1. Definicje:
  a) Usługodawcą jest spółka CHAŁAS I WSPÓLNICY INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem: 0000185888, numer NIP: 5221019609, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej także: CHAŁAS I WSPÓLNICY INWESTYCJE Sp. z.o.o.),
  b) Użytkownik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi Webinarium świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  c) Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  d) Zgłoszenie oznacza jednostronne oświadczenie woli Klienta o chęci uczestnictwa w Webinarium.
  e) Webinarium oznacza internetowe spotkania, w tym seminaria, w szczególności szkoleniowe, prowadzone przy zastosowaniu technologii webcast, w trakcie których możliwa jest komunikacja pomiędzy Użytkownikami uczestniczącymi w Webinarium, w tym transmisja głosu, dźwięku, pokaz prezentacji i slajdów, udostępnianie pulpitu Usługodawcy, udostępnianie plików przez Usługodawcę.
  f) Regulamin jest to niniejszy Regulamin Usługi Webinarium.
  g) Formularz Zgłoszenia jest to interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej, w każdym wypadku umożliwiający zapis do usługi Webinarium.
  h) Nabycie Uczestnictwa w Webinarze oznacza nabycie prawa udziału w Webinarze, który będzie zorganizowany i przeprowadzony przez Usługodawcę.
  i) Strona Internetowa jest to strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę i dostępna w sieci Internet pod adresem: www.szkolenia.chwp.pl.

§ 3 Dane kontaktowe i sposób kontaktu

 1. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą,  za pośrednictwem wskazanych niżej danych kontaktowych:
  a) Adres Usługodawcy: 00-844 Warszawa, Grzybowska 45,
  b) Adres e-mail Usługodawcy: szkolenia@chwp.pl,
  c) Telefon: 608 666 042.
 2. Użytkownik może telefonicznie kontaktować się  z Usługodawcą, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 9:00 – 17:30, za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez Usługodawcę jako wolne na stronie internetowej: www.szkolenia.chwp.pl .
 3. Użytkownik może również zgłosić się do siedziby Usługodawcy celem osobistego kontaktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:30, za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez Usługodawcę jako wolne na stronie internetowej: www.szkolenia.chwp.pl .

§4 Wymagania techniczne Strona Internetowa

 1. Do korzystania ze Strony Internetowej niezbędne są, zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome w wersji, co najmniej 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  b) włączona obsługa plików cookies,
  c) zainstalowany program FlashPlayer.
 2. Do składania Zgłoszeń za pośrednictwem Strony Internetowej niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie przez Użytkownika informacji dot. Webinarium, a także składanie Zgłoszeń Usługodawcy nie wymaga  rejestracji. Składanie Zgłoszeń wymagać jednak będzie podania niezbędnych danych osobowych w Formularzu Zgłoszeń umożliwiających realizację Zgłoszenia.
 4. Do korzystania z usługi Webinarium niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome w wersji, co najmniej 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  b) włączona obsługa plików cookies,
  c) zainstalowany program FlashPlayer.
  d) urządzenie niezbędne do odtwarzania dźwięku tj. głośnik lub słuchawki.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące Użytkowania Strony Internetowej, w tym warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z przeglądaniem zawartości Strony Internetowej, korzystania z newslettera, stosowania na Stronie Internetowej plików cookies lub innych tożsamych technologii, przetwarzania danych osobowych w związku   z korzystaniem ze Strony Internetowej zawarte są w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Grupy CHWP oraz w załącznikach do tego dokumentu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, Polityce Cookies, Regulaminie Newsletteru. Przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub innych usług, w tym subskrypcji Newslettera należy zapoznać się szczegółowo z ww. dokumentami.

§ 5 Warunki użytkowania strony internetowej i usługi Webinarium

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub usługi Webinarium spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Internetowej lub usługi Webinarium z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące użytkowania Strony Internetowej, w tym warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z przeglądaniem zawartości Strony Internetowej, korzystania z newslettera, stosowania na Stronie Internetowej plików cookies lub innych tożsamych technologii, przetwarzania danych osobowych w związku  z korzystaniem ze Strony Internetowej zawarte są w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Grupy CHWP oraz w załącznikach do tego dokumentu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, Polityce Cookies, Regulaminie Newsletteru. Przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub innych usług, w tym subskrypcji Newslettera należy zapoznać się szczegółowo z ww. dokumentami.

§ 6 Usługa Webinarium

 1. W celu skorzystania z usługi Webinarium (Nabycia uczestnictwa w Webinarium) Użytkownik powinien złożyć Zgłoszenie, za pośrednictwem Formularza Zgłoszeń tj.:

  1. zapoznać się Regulaminem,
  2. zapoznać się z Informacją dot. przetwarzania danych osobowych,
  3. wypełnić wszystkie wymagane pola poprzez ich uzupełnienie,
  4. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie tzw.  checkboxa,
  5. użyć przycisku “Zapisz się na Webinar” celem przesłania wypełnionego Zgłoszenia.

  oraz postępować zgodnie z informacjami zawartymi w § 6 ust. 4 i ust. 5 niniejszego Regulaminu.

 2. Po dokonaniu Zgłoszenia Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia Zgłoszenia.
 3. Nie później niż w terminie tygodnia przed dniem odbycia Webinarium Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail instrukcję, zawierającą m.in. informację w zakresie sposobu połączenia się i skorzystania z programu lub aplikacji, przy wykorzystaniu którego świadczona będzie usługa Webinarium.
 4. Nie później niż na 24 godziny przed odbyciem Webinarium Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail link tj. adres internetowy pozwalający na uczestnictwo w Webinarium, tj. za pośrednictwem, którego Użytkownik może skorzystać z treści świadczonych w ramach danego Webinarium. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest użycie (otwarcie) przesłanego linku tj. adresu internetowego najpóźniej na 30 minut przed terminem Webinarium, przy czym w przypadku niedotrzymania tego terminu Usługodawca poczytuje, iż Użytkownik zrezygnował z uczestnictwa w Webinarium.
 5. Po otwarciu przesłanego przez Usługodawcę linku tj. adresu internetowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik uzupełnia wymagane informacje i rozpoczyna korzystanie z usługi Webinarium.
 6. Usługodawcy przysługuje prawo do odwołania Webinarium. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o odwołaniu Webinarium. Informacja zostanie przekazana nie później niż 2 dni przed terminem odbycia Webinarium. W takim wypadku Użytkownikowi nie będą przysługiwać roszczenia przeciwko Usługodawcy.
 7. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Webinarium poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od uczestnictwa w Webinarium lub zaprzestanie korzystania z usługi Webinarium.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik informuje Usługodawcę o rezygnacji przy uwzględnieniu dostępnych form kontaktu określonych w § 3 Regulaminu. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi Opłatami. Użytkownik ma prawo żądać od Usługodawcy potwierdzenia złożenia przez Użytkownika rezygnacji. Potwierdzenie jest udzielane w drodze pisemnej lub na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 7 Reklamacje

 1. Usługodawca udziela informacji dotyczących działania Strony Internetowej: www.szkolenia.chwp.pl i usługi Webinarium pod adresem: szkolenia@chwp.pl, a także telefonicznie: 608 666 042, listownie oraz osobiście w siedzibie Usługodawcy.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi poprzez złożenie reklamacji osobiście lub pisemnie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chwp@chwp.pl, lub telefonicznie pod numer: 608 666 042
 3. Przyjmuje się poniższą procedurę reklamacyjną.
 4. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.:
  a) Wskazać czego skarga dot.,
  b) Wskazać datę i godzinę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
  c) Wskazać zwięzły opis okoliczności zdarzenia,
  d) Wskazać dane tj.: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, adres mail.
 5. Po złożeniu reklamacji Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje są rozpoznawane niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji,
 7. W przypadku gdyby zgłoszenie nie zawierało wszystkich ww. danych Użytkownik wzywany jest do jego uzupełnienia go w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków lub uzupełnienie niezgodnie z wezwaniem powoduje negatywne załatwienie reklamacji, o czym Użytkownik jest natychmiast informowany, przy czym nie później  niż w terminie 3 dni kalendarzowych od stwierdzenia zaistnienia ww. stanu rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7.
 8. Użytkownik jest informowany o sposobie rozpoznania reklamacji (pozytywnie lub negatywnie), nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od rozpoznania reklamacji z zastrzeżeniem ust. 7.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i ich przedstawicieli jest Usługodawca, w tym także gdy osoby te wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 2. W każdym wypadku gdy Usługodawca jest Administratorem danych osobowych to dopełnia obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub 14 rozporządzenia RODO względem osób, których dane dotyczą.
 3. Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jako Administratora znajdują się w załączniku numer 1 (klauzula informacyjna dot danych osobowych pozyskiwanych od osób, których dane dotyczą wraz z opcjonalną zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych) lub załączniku numer 2 do Regulaminu (klauzula informacyjna dot danych osobowych pozyskiwanych od innych osób niż osoby, których dane dotyczą wraz z opcjonalną zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych).

§ 9 Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały edukacyjne, szkoleniowe sporządzone na użytek, na potrzeby lub w trakcie Webinarium chronione są Prawem Autorskim. Prawem Autorskim chroniony jest również niniejszy Regulamin.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie świadczenia Webinarium i upublicznione przez Usługodawcę, Użytkownik może przechowywać oraz drukować wyłącznie na własny użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. Usługodawca nie zezwala na upowszechnianie, powielanie, przesyłanie, drukowanie, wprowadzanie zmian lub publiczne odtwarzanie materiałów powstałych na potrzeby, w związku z lub w trakcie prowadzenia Webinarium. Jakiekolwiek wykorzystanie przez Użytkownika pozyskanych przez niego materiałów powstałych na potrzeby, w trakcie Webinarium lub w związku z Webinarium, do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkownika za co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, co najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku gdyby zmiany wpływały na prawa i obowiązki Użytkownika ma on prawo do bezpłatnej rezygnacji z świadczonych przez Usługodawcę Usług.
 2. Usługodawca  zastrzega, że w zakresie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, które nie zostały określone w niniejszym regulaminie, będą stosowane przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie ewentualne spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze polubownej, a gdyby nie udało się osiągnąć konsensusu zostaną poddane pod jurysdykcję Sądów Polskich.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2018 r.

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3