Home / Polityka Cookies i inne technologie

Polityka Cookies i inne technologie

Załącznik nr 2

do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług

na stronach Grupy CHWP

Polityka Cookies i inne technologie

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Ogólna Polityka Cookies (Dalej: „Polityka Cookies”) stanowi załącznik numer 2 do Ogólnego Reg ulaminu Świadczenia Usług na stronach Grupy CHWP z dnia 22.10.2018 r. (Dalej: Ogólny Regulamin), którego pełna i aktualna treść znajduje się pod adresem: …………. Pojęcia użyte w niniejszej Ogólnej Polityce Cookies należy w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to Ogólnym Regulaminie, a gdyby w Ogólnym Regulaminie nie przewidziano odpowiedniej definicji, należy w pierwszej kolejności odwołać się do Ogólnej Polityki Prywatności, a gdyby i tam nie zdefiniowano terminu należy zastosować znaczenie przyjęte w przepisach obowiązującego prawa, a następnie znaczenie zwyczajowe. Niniejsza Polityka Cookies konkretyzuje ogólne postanowienia załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityka Prywatności, dotyczące cookies stosowanych na Stronie Internetowej prowadzonej przez podmiot z Grupy CHPW.
 2. Niniejsza Polityka Cookies obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 roku,
  aż do odwołania.
 3. Przyjmuje się, że użytkownik zaakceptował postanowienia niniejszej Polityki Cookies jeżeli rozpoczął korzystanie z usług świadczonych w ramach Strony Internetowej przy czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w formie pisemnej.
 4. Szczegółowa lista podmiotów w ramach grupy CHWP oraz określenie Strony Internetowej prowadzonej przez każdy Podmiot z Grupy CHWP stanowi załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług.

§2 Postanowienia Szczegółowe dot. Cookies.

 1. Na Stronie Internetowej prowadzonej przez podmiot z Grupy CHWP stosowane są pliki cookies:

a) stałe o typie:

–          Działanie, Optymalizacja, Wydajność, Efektywność,

–          Preferencje, Funkcjonalność, Obsługa,

–          Reklama, Marketing,

–        Autoryzacja, Uwierzytelnienie,

–          Bezpieczeństwo, Poufność,

–          Analiza, Statystyka,

b) sesyjne o typie:

–           Utrwalenie Informacji.

 1. Ww. typy stałych plików cookies stosowane są w celu: prawidłowego działania Strony Internetowej, optymalizacji jego działania, tworzenia analiz i statystyk w celu poprawy działania Strony Internetowej i zawartości merytorycznej, w tym w szczególności rozwoju Strony Internetowej, a także poprawy komfortu pracy Użytkownika, w tym zapewnienia
  mu możliwości korzystania tylko z ulubionych treści i w określony przystępny dla niego sposób, w tym braku konieczności ciągłego logowania do Strony Internetowej.
 2. Ww. typ sesyjnych plików cookies służą zapobieganiu sytuacji wyświetlania Użytkownikowi tych samych powiadomień w ramach sesji tj. korzystania z Strony Internetowej.
 3. Grupa CHWP korzysta także z cookies zewnętrznych tj. m.in. Google Analitycs w celach statystycznych i analitycznych.
 4. Grupa CHWP oświadcza, że podczas korzystania z cookies dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 5. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Grupa CHWP zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony Internetowej. Szczegółowe zasady zarządzania przez użytkownika cookies określone zostały w § 5 niniejszej Ogólnej Polityki Cookies.

§ 3 Postanowienia Szczegółowe dot. innych technologii

 1. Podmioty z Grupy CHWP w chwili obecnej nie stosują na Stronie Internetowej innych technologi.

§4 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies i innych technologii. Zmiana ustawień następuje z poziomu przeglądarki internetowej.
 2. Grupa CHWP pragnie podkreślić, iż domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na użyciu w urządzeniu końcowym użytkownika cookies i innych podobnych technologi.
 3. Użytkownik w każdym czasie może zmienić te ustawienia, a także wykasować zapisane
  już pliki cookies lub innych podobnych technologii. Wykasowanie plików cookies może dotyczyć pojedynczych cookies jak i wszystkich cookies, ewentualnie niektórych kategorii cookies (stałe, sesyjne, zewnętrzne).
 4. W przypadku przeglądarki internetowej Internet Explorer zmiana ustawień plików cookies
  i plików podobnych następuje poprzez …. . Usunięcie cookies następuje poprzez ….
 5. W przypadku przeglądarki internetowej Google Chrome zmiana ustawień plików cookies
  i plików podobnych następuje poprzez …… Usunięcie cookies następuje poprzez ….
 6. W przypadku przeglądarki internetowej Firefox zmiana ustawień plików cookies i plików podobnych następuje poprzez …… Usunięcie cookies następuje poprzez ….
 7. W przypadku przeglądarki internetowej Safari zmiana ustawień plików cookies i plików podobnych następuje poprzez …… Usunięcie cookies następuje poprzez ….
 8. W przypadku przeglądarki internetowej Opera zmiana ustawień plików cookies i plików podobnych następuje poprzez …… Usunięcie cookies następuje poprzez ….

§ 5 Postanowienia Końcowe

 1. Użytkownik ma prawo uzyskać pomoc od Grupy CHWP w zakresie stosowania cookies i innych podobnych technologii. Pomoc obejmuje udzielenie informacji ogólnych, jak i w sprawie konfiguracji przeglądarki.
 2. W celu skorzystania z pomocy Użytkownik może skorzystać z numeru kontaktowego tj.608 666 042: ,czynnego od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17:30,  ewentualnie ze skrzynki mail: szkolenia@chwp.pl.
 3. Grupa CHWP zastrzega sobie prawo przyjęcia specjalnych zasad dotyczących cookies lub innych technologii dla konkretnej Strony Internetowej. W takim wypadku zostanie umieszczona dodatkowa informacja na takiej Stronie Internetowej.