Home / Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie otrzymywania newslettera

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie otrzymywania newslettera

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

dla klientów oraz w zakresie otrzymywania newslettera

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka „Chałas i Wspólnicy-Inwestycje”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: szkolenia@chwp.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a.przeprowadzenia rejestracji w zakresie usług Administratora i wykonania umowy zawartej z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b. otrzymywania przez Pana/Panią newslettera Administratora, zawierającego informacje marketingowe i handlowe oraz inne informacje o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu jego towarów i usług, 
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA. Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do rejestracji w zakresie usług Administratora oraz zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem, a dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 2 b) będą przetwarzane przez okres przesyłania przez Administratora newslettera, bądź do czasu złożenia sprzeciwu.
 5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Realizacja uprawnień może nastąpić osobiście w siedzibie Administratora, korespondencyjnie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego  w pkt 2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Realizacja prawa może nastąpić osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: szkolenia@chwp.pl. Realizacja uprawnień może nastąpić również osobiście w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
 8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 a) powyżej, jest wymogiem zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 b) powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, jednakże jest warunkiem otrzymywania newslettera,  a nie podanie danych osobowych uniemożliwi Pan/Pani otrzymywanie newslettera.
 11. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.